miércoles, 2 de mayo de 2018

Festa dos Maios, Marín 2018

Maio dá Bruxa, PREGÓN para a festa dos Maios 2018. 

Sempre fago o que me da a gana non teño reparo en facer ninguha clase de crítica e xa sabedes que podo ser terrible, pero este  ano quero facer un Pregón e como son moi chula eu mesma noméome pregonera e concedome o honor de poder facelo.

Moitos me daban por morta e respiraron tranquilos "unha bruxa menos" pero hai alguén que xa fai tres anos ocúpase do meu regreso e agora son máis temible porque non saio pola rua, agora saio... polas redes sociais !treme pobo! pero tranquilos xa dixen que este ano non fago critica.
Este ano quero dar as grazas a todos e si teño que criticar algo é precisamente a falta de recoñecementos a todos os que se afanan por recuperar e conservar esta festa ancestral ano tras ano.
Din que o noso ilustre veciño Manuel Torres impulsouna alá polo ano 1953 pois moi ben por el, e polo Ateneo Santa cecilia que o continua facendo e ... agora o concello, pois tamen se agradece.
Pero o importante son os maios, a xente dos maios, esa noite de véspera bordando maios.. ese maio Landeiras con Rosalia Santiago á fronte, xa par 33 anos. San xulian que son capaces de facer dous maios e barco !son únicos!. Amigos dos rapaces, cada ano mellorando e demostrando todo todo o que valen. Sequelo, un equipo, un profesor J. Antonio Pazos empeñado en seguir fielmente a tradición e... fai cantar ao maio como ten que ser. Aos artesanos das embarcacións outra delicia da festa un traballo minucioso e de moito merito. A eses pais e nais que se comprometen cos esus fillos e están aí cos colexios de xeito conxunto facendo outros maios, E os que miramos os maios, sí ao pobo que participa e aprecia o que ve. E a tí o meu querido Xullo Santos que Saibas que mentres queden unhas mans que me recompoñan teremos bruxa para intre. Teño que mencionar tamen ao maio Porviso que sempre acude a festa  dos maios  desde Roris (A Coruña). E a todos os antepasados que nunca deixaron de facer os maios en Marin.
Así pois queda inaugurada a festa dos maios 2018.
Asinado. Maio da Bruxa 

Foto de abuela Cris Cristina Barreiro"
De Nikon T. 030 la 0426

1 comentario:

abuelacris dijo...

Maio da Bruxa, Pregón para la festa “dos Maios 2018”.

Siempre hago lo que me da la gana no tengo reparo en hacer ninguna clase de crítica y ya sabéis que puedo ser terrible, pero este año no quiero hacerlo... este año quiero hacer un pregón y como soy muy chula yo misma me nombro pregonera y me concedo el honor de poder hacelo. Muchos me daban por muerta y respiraron tranquilos “una bruja menos” pero hay alguien que ya hace tres años se ocupa de mi regreso y ahora soy más temible por que no salgo por la calle ahora salgo… por las redes sociales !tiembla pueblo! Pero tranquilos ya he dicho que este año no hago critica.
Este año quiero dar las gracias a todos y si tengo que criticar algo es precisamente la falta de reconocimientos a todos los que se afanan por recuperar y conservar esta fiesta ancestral año tras año. Dicen que nuestro ilustre vecino Manuel Torres la impulsó allá por el año1953 pues muy bien por
él y por el Ateneo Santa Cecilia que lo continua haciendo y … ahora el Ayuntamiento, pues también se agradece. Pero lo importante son los mayos la gente de los mayos esa noche de víspera bordando mayos ese mayo Landeiras con Rosalía Santiago al frente, ya para 33 años. San Xulian que son capaces de hacer dos maios y barco son únicos, Amigos dos rapaces, cada año mejorando y demostrando todo lo que valen. Sequelo, un equipo,un profesor J.Antonio Pazos empeñado en seguir fielmente la tradición y … hace cantar al mayo como tiene que ser. A los artesanos de las embarcaciones otra delicia de la fiesta un trabajo minucioso y de mucho merito. A esos padres y madres que se comprometen con sus hijos y están ahí con los colegios codo con codo. Y los que miramos los mayos, sí el pueblo que participa y aprecia lo que ve. Y a tí mi querido Julio Santos que sepas que mientras queden unas manos que me recompongan tendremos bruja para rato. Mencionar tambien al mayo “Porviso” que siempre acude a la fiseta desde Rois (A Coruña) Y a todos los antepasados que nunca dejaron de hacer los mayos en Marín. Así pues queda inaugurada la fiesta de los mayos 2018
Firmado. Mayo da bruxa